Tất cả tin tức

Tìm hiểu về thắp hương

Hương sạch Marin 29/05/2015
Nghi thức dâng hương là tập quán mang dấu ấn tâm linh phổ biến nhất ở các dân tộc châu Á. Thắp hương là hành vi nhất thiết phải có trong các tục lệ cúng bái, cầu khẩn, cầu nguyện, tưởng niệm của một số tôn giáo lớn như Phật giáo, Nho, Lão, Hồi, Thiên chúa giáo, Ấn giáo… Trong chúng ta, nhiều ...